จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลโรงเรียน ครู นักเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
(จัดทำข้อมูลโดย กลุ่มนโยบายและแผน)


ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูล 18 พฤษจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 คลิ๊กดาวน์โหลด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558 คลิ๊กดาวน์โหลด
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 คลิกดาวน์โหลด
   
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
 

โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 601 - 1500 คน จำนวน 1 โรงเรียน

 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 25 โรงเรียน

 

โรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียน 121 - 600 คน จำนวน 49 โรงเรียน

 

จำนวนนักเรียนรายชั้นปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1

 

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1

 

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 1 - 120 คน จำนวน 76 โรงเรียน

   
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
  แสดงจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน มากกว่า 500 คน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
  ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
  แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
  แสดงจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 1 - 120 คน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
  แสดงจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 - 500 คน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
   
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554 คลิ๊กอ่านรายละเอียด
  จำนวนสถานศึกษาในสังกัด
   
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 - ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ในสังกัด
  - นักเรียน ตชด , ขนาดเล็ก
  - นักเรียนปี 53 แยกชายหญิง
   
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2552 - ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
  - จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน
  - จำนวนนักเรียนห้องเรียนรายโรง โรงเรียนเอกชน โรงเรียน ต.ช.ด.
  - จำนวนนักเรียนรายโรงเรียนแยกตามขนาด
  - จำนวนนักเรียน ครู ห้องเรียน
  - ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
  - โรงเรียนเทศบาล
  - ข้อมูลนักเรียน ครู ห้องเรียน
  - อัตราส่วนจำนวนครูต่อนักเรียน
   
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2551  
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทร.032 437172 Fax. 032 437110 , 032 437172 ต่อ 204
E-Mail Adress : pbi2@obec.go.th