ผลงานทางวิชาการ


โดย : นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
 
  เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


อ่านรายละเอียด

 

โดย : นายชัยวุฒิ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม สพป.เพชรบุรี เขต 1
 
  เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนบ้านดอนนาลุ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


บทสรุปบทคัดย่อ

 

โดย : นายเผียน วงศ์ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)

เรื่องที่ 1


การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


เรื่องที่ 2


การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
ของโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

 

โดย : นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่อม่วง

เรื่องที่ 1


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


เรื่องที่ 2

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานด้านผู้เรียน
โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว ปีการศึกษา 2551

 

โดย : นายสงบ เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไคร้

เรื่องที่ 1

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

เรื่องที่ 2
  ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 

โดย : นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพชรบุรี

เรื่องที่ 1

การศึกษากระบวนการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล
  ช่วยเหลือนักเรียน ที่มีปัญหาทางสังคม
  เพื่อประกันคุณภาพนักเรียน

เรื่องที่ 2

รายงานการประเมินโครงการกลุ่มยุวเกษตรกร
     
     
     

 โดย : นางสร้อยระย้า พวงงาม ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ชุดที่ 1
จินตนาการนั้นยิ่งใหญ่กว่าความรู้ คลิ๊กดาวน์โหลด
ชุดที่ 2
ทัศนธาตุสร้างสรรค์ คลิ๊กดาวน์โหลด
ชุดที่ 3
สื่อ จินตนาการ คลิ๊กดาวน์โหลด
ชุดที่ 4
สืบสานภูมิปัญญางานศิลป์เมืองถิ่นเพชร คลิ๊กดาวน์โหลด
ชุดที่ 5
สอนศิลป์ ปั้นดินให้เป็นดาว คลิ๊กดาวน์โหลด
ชุดที่ 6
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
โดยใช้กิจกรรมหนูน้อย นักสร้างสรรค์
คลิ๊กดาวน์โหลด

 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร.032 437172 Fax. 032 437110 , 032 437172 ต่อ 204
E-Mail Adress : pbi2@obec.go.th