พันธกิจ สพป.เพชรบุรี เขต 2

                    

1.จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เสมอภาค

โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

2.ส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ

ตามบริบทของ จังหวัดเพชรบุรี

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

เครือข่ายและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ

4.พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นครูมืออาชีพ

และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง