เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ  สพป.เพชรบุรี เขต  2

 

1.ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตร และประสบความสำเร็จ 

ในการเรียน มีความใฝ่รู้  สามารถในการสื่อสาร การคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะแก้ปัญหา

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เป็นบุคคล  ที่มีความศรัทธา

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ

มีสำนึกในวิถีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ตลอดจนรับผิดชอบ  ต่อสังคมทุกคน

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่ในระดับ 4

และสถานศึกษา ผ่านการประเมินการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี