กลยุทธ์ สพป.เพชรบุรี เขต  2

 

กลยุทธ์ที่  1  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่  3  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ

ตามความต้องการของหน่วยงาน