จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

 

 

กลยุทธ์ที่ 1   ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ด้านการบริหารจัดการ

1. เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับ

1. ร้อยละของผู้เรียนต่อจำนวนประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 

2. ร้อยละของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ     

ตามกำหนดเวลาของหลักสูตร

 

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน              

2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาภาคบังคับ

 

3. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน

1. อัตราการออกกลางคัน                         

2. อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3

3. จำนวนนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์         

4. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน

 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. จำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ    

สารเสพติด

2. ร้อยละของนักเรียนที่ติดสารเสพติดเข้ารับการบำบัด

 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก   โดยครอบครัว สถานประกอบการองค์กรเอกชน

1. ร้อยละของผู้จบการศึกษาทางเลือกตามกำหนดเวลาของหลักสูตร                        

2. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ องค์กรเอกชนจบการศึกษาภาคบังคับ

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2        พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม

                 ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

 

จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ด้านผู้เรียน

1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ                    (EQ : Emotion Quotient)

 

1. ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

 

1. ร้อยละของโรงเรียนจัดเตรียม   

ความพร้อมปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ          

2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
(Student Achievement)

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน8 กลุ่มสาระ โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลักได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ

1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติ

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  (Literacy , Numeracy & Reasoning Abilities)

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์

1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น    

2. ร้อยละของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

 

 

กลยุทธ์ 3 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

             เศรษฐกิจพอเพียง

 

จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ด้านผู้เรียน

1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม       รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills)

 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน  พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน                                    2. ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทยในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ร้อยละของนักเรียนมีความสำนึกในความเป็นไทย

 

 

กลยุทธ์ที่ 4        พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล    

                 เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ด้านบริหารจัดการ

1.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมิน(Quality Schools)

 

1. พัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

 

 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ       

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกได้รับการแก้ไขแทรกแซงเพื่อการพัฒนาคุณภาพ                                 

 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของสถานศึกษา และให้ความช่วยเหลือเป็นรายโรง

1.ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และช่วยเหลือ การดำเนินงานให้มีคุณภาพ

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      ทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas)

1. พัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                          

2. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพตามความต้องการของหน่วยงาน

 

จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)                              

2. การพัฒนาระบบแรงจูงใจ  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)                     

3. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)

 

1. ประสานการวางแผนการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นระบบ มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ 

 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทาง  การศึกษาทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. พัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมให้มีขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

 

1. คะแนนเฉลี่ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ผ่านการประเมินความเข้มแข็ง  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

2. ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน      

 

3.ร้อยละของครู ได้รับการพัฒนาเป็นครูเก่ง     

มีคุณภาพและคุณธรรม               

          

4.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง

 

5.ร้อยละของครูที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน