มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปกเอกสาร / คำนำ / ประกาศ / คำชี้แจง / สารบัญ / อุดมการณ์ / มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย /
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / คณะทำงาน

งานประกันคุณภาพ
 

::

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
- เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน (รายละเอียด 1 / 2 )
- เรื่อง พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย (รายละเอียด 1 / 2 )
::
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
- เรื่อง กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว
- เรื่อง กิจกรรมรักการอ่าน
::
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
- เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์
- เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
- เรื่อง ความสามารถด้านกีฬา
- เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์
- เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
::
โรงเรียนวัดวังไคร้
- เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมผู้เรียนโดยใช้ยุทธศาสตร์ Wadwangkai Model (รายละเอียด 1 / 2 )
::
โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
- เรื่อง กระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอุตสาหกรรม)
::
โรงเรียนบ้านพุหวาย
- เรื่อง พ่อค้าแห่งหมู่บ้านพุหวาย
::
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
- เรื่อง อดออมวันละนิดพิชิตความจน
::
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
- เรื่อง หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรวมชั้นเรียน ป.2 และ ป.3 (รายละเอียด 1 / 2 )
::
โรงเรียนบ้านท่ายาง
- เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พุทธธรรมนำจิต สู่ชีวิตพอเพียง"
- เรื่อง เทคนิคการจัดการความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ


เศรษฐกิจพอเพียง
 
::
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
- เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใชัปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน (รายละเอียด 1 / 2 )
- เรื่อง พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย (รายละเอียด 1 / 2 )

::
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
- เรื่อง กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว
- เรื่อง กิจกรรมรักการอ่าน
::
โรงเรียนบ้านพุตุม
- เรื่อง โครงการเกษตรเพื่อชุมชนโรงเรียนบ้านพุตุม(เศรษฐกิจพอเพียง) (รายละเอียด 1 / 2 )
::
โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก
- เรื่อง โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
::
โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
- เรื่อง โครงงานคณิตศาสตร์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
::
โรงเรียนบ้านพุหวาย
- เรื่อง พ่อค้าแห่งหมู่บ้านพุหวาย
::
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
- เรื่อง อดออมวันละนิดพิชิตความจน
::
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
- เรื่อง หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรวมชั้นเรียน ป.2 และ ป.3 (รายละเอียด 1 / 2 )

 

โรงเรียนวัดถ้ำรงค์

เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย

เรื่อง โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ
โรงเรียนบ้านหนองยาว

เรื่อง การแก้ปัญหาการอ่านโดยใช้ภารกิจใน 1 วัน
โรงเรียนบ้านแม่คะเมย

เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สพท.เพชรบุรี เขต 2

เรื่อง การติดตามนักเรียนออกกกลางคัน
สพท.เพชรบุรี เขต 2 เรื่อง การบูรณาการโครงงานคุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับกิจกรรมสภานักเรียน

สพท.เพชรบุรี เขต 2 เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำด้วย Coaching Team

 

 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร.032 437172 Fax. 032 437110 , 032 437172 ต่อ 204
E-Mail Adress : pbi2@obec.go.th

กระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ. / ก.ค.ศ. / e-office / ข้อมูลโรงเรียน ครู นักเรียน