การสร้างการเรียนรู้โดยสมาร์ทโฟน (Creating Learning by Smartphone)
อ่านรายละเอียด
รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้นวัตกรรมเชิงนโยบาย "55 วันอ่านออกเขียนได้"
อ่านรายละเอียด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อใน ระบบปฏิบัติการ Android
อ่านรายละเอียด


การคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2556
อ่านรายละเอียดรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้นวัตกรรมเชิงนโยบาย “55 วันอ่านออกเขียนได้”
อ่านรายละเอียดการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการกองทุนการศึกษา
อ่านรายละเอียด


การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านรายละเอียดนิเทศออนไลน์ ( Online Supervision )
อ่านรายละเอียดการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2557
อ่านรายละเอียด

บทสังเคราะห์ผลการดำเนินงานส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
กลยุทธ์ที่ 2 ประเด็นที่ 2.5 ร้อยละ 100
ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คลิ๊กอ่านรายละเอียด

รายงานการสังเคราะห์นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม กตัญญูและมีความสำนึกในความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 ประเด็นที่ 2.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสำนึกความเป็นไทย
คลิ๊กอ่านรายละเอียด

รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ประเด็นที่ 2.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย
คลิ๊กอ่านรายละเอียด 001 / 002 / 003

รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ประเด็นที่ 2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คลิ๊กอ่านรายละเอียด / ต่อ

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กอ่านรายละเอียด / คลิ๊กอ่านรายละเอียด(ต่อ)

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่ 285/2553
เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
คลิ๊กอ่านรายละเอียด


แผนจัดการความรู้ คลิ๊กอ่านรายละเอียด

นิทานคำกลอนสอนคุณธรรม โดย โรงเรียนบ้านเนินทราย คลิ๊กดาวน์โหลด

แนวทางสู่ศูนย์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านที่ประสบความสำเร็จ คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา คลิ๊กอ่านรายละเอียด


รูปแบบการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

ตลาดนัดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ


การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่


โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม


ระบบงานการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา


การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโดยการวิจัยเพื่อครูสู่เด็ก


การนิเทศ แบบ C - Y System


การพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน


เลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)


การพัฒนาการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ


คู่มือตรวจสอบภายในสำหรับสถานศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต


การเสนอของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ


การเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล ในเอกสารทะเบียนประวัติ


หนังสือรับรองเงินเดือน ยื่นคำร้องรอสักพัก รับได้


การจัดระบบการจัดเก็บหลักฐานจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา


การเชิญวิทยากรภายนอกสอนวิชาชีพท้องถิ่น(เสนอของบประมาณภูมิปัญญา)


การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


การขอเปิดสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)


การส่งเอกสารการย้ายให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ


แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


โครงการ น.ส.ว.ขอโอกาสชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แสนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5