สพป.เพชรบุรี       เขต 2     ยินดีต้อนรับ   ผู้มาเยี่ยมชมเวบไซต์ ................

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

 

คำสั่ง ที่ 162/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award:PMQA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


คำสั่ง ที่ 161/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Repot system:KRS)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


คำสั่ง ที่ 160/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan Report ystem:ARS)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


คำสั่ง ที่ 284/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับรอบ 9 และ 12 เดือน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2